Gymnázium a Střední odborná škola

INFORMACE O STUDIJNÍCH OBORECH

 

 

Gymnázium - nabízíme studium v následujících studijních oborech:
79-41-K/ 81 osmiletý cyklus, všeobecné zaměření, denní forma studia, ukončeno maturitní zkouškou
79-41-K/ 41 čtyřletý cyklus, všeobecné zaměření, denní forma studia, ukončeno maturitní zkouškou
   
SOŠ - na střední odborné škole nabízíme studium v čtyřletém oboru:
75-41-M/ 01 Sociální činnost - forma studia denní, ukončeno maturitní zkouškou

Gymnázium

79-41-K/41 Gymnázium-všeobecné
Délka vzdělávání: 4 roky
Podmínky přijetí: ukončení 9. ročníku ZŠ
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Výuka probíhá podle ŠVP, je  zachována  vyváženost  humanitních a přírodovědných předmětů.
Cizí jazyky jsou vyučovány ve výkonnostních skupinách, žáci jsou připravováni k mezinárodním jazykovým zkouškám.

79-41-K/81 Gymnázium-všeobecné
Délka vzdělávání: 8 let
Podmínky přijetí: ukončený 5. ročník ZŠ
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Výuka probíhá podle ŠVP, profil absolventa a profesní uplatnění je totožné se čtyřletým cyklem gymnázia 79-41-K/41.

Profesní uplatnění
•    Absolventi jsou motivováni pro studium na VŠ
•    Jsou vybaveni dovednostmi, které jim zajistí potřebný nadhled při řešení běžných denních situací
•    Bezpečně zvládají operace s ICT
•    Zvládají Aj na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce, druhý cizí jazyk zvládají nejméně na úrovni B1

-------------------------------------------

Sociální činnost
75-41-M/01 Sociální činnost
Délka vzdělávání: 4 roky
Podmínky přijetí: ukončení 9. ročníku ZŠ a zdravotní způsobilost
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Profesní uplatnění
•    Absolventi se uplatní jako pracovníci sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Mají vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci.
•    Absolventi mají také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.
•    Mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách v oborech sociálních, zdravotnických, pedagogických
Absolventi získají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přijímáme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, škola má bezbarierový přístup, upravujeme podmínky pro vzdělávání, v odůvodněných případech lze zažádat o individuální studijní program. Zajišťujeme stravování i ubytování studentů, škola leží v dosahu veřejné dopravy.


Nabízíme:

Kvalitní, aprobovaný pedagogický sbor.

Intenzivní výuku cizích jazyků zaměřenou na úspěšně absolvování mezinárodních zkoušek různých typů.

Spolupráci zahraničními školami
Školu připojenou na Internet.
Širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů.
Projektové vyučování (výtvarné projekty s regionálním i nadnárodním charakterem).
Vlastní sportovní zázemí - hřiště, tělocvična, posilovna.
Školu, která je členem Asociace sportovních školních klubů
Zájmové sportovní oddíly.
Možnost podílet se na chodu školy - studentský parlament.
Studijní obory vyučované na škole zařazené v síti státních středních škol. Z tohoto důvodu se školné nehradí.Stravování je zajištěno ve školní jídelně v budově školy.

 

 

Bonusy:

možnost individuálního studia pro žáky nadané nebo zdravotně znevýhodněné
poradenské služby - výchovný a karierový poradce, školní psycholog, drogový preventista

pedagogicko-psychologické služby pro žáky s vývojovými poruchami učení - dyslexie, dysgrafie


 
CMS & HTML © Ing. Martin Žaloudek | Design Roman Novotný
© Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří