Gymnázium a Střední odborná škola

Střední odborná škola

 
Vzdělávací program sociální činnost je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Studium daného oboru připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Vzdělávací obsah je kromě všeobecného základu zaměřen na získání odborných znalostí z oblasti sociální správy, sociální péče, psychologie, práva a ekonomiky. Vyučování doplňuje řada odborných exkurzí, odborných přednášek a odborná praxe v institucích sociální správy a zařízeních sociální péče. Žáci jsou zařazováni do odborných projektů jako Žít zdravě, Žijeme s vámi, ne vedle vás, Mezigenerační setkávání a projektového vyučování mezi předměty osobnostní a sociální výchova, výtvarná výchova a pedagogika volného času.
 Prostřednictvím odborné složky získávají žáci potřebné profesní znalosti a kompetence. Důraz je kladen na rozvoj jejich profesních osobnostních kvalit, zejména na  přístup ke klientům, přiměřenou empatii, komunikativní dovednosti a  profesní etiku.
Profil absolventa:
Obor vzdělání je koncipován tak, aby umožnil žákům specializaci zaměřenou na:

1. Pečovatelskou činnost
připravuje žáky pro osobní práci s klientem, tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu. V rámci této specializace studenti absolvují blok odborných předmětů zaměřených na výchovu ke zdraví, sociální služby, pečovatelství a sociální asistenci. Absolventi jsou připraveni zejména pro tyto činnosti osobní asistence, domácí péče a ústavní péče:
• zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb),
• zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady, vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty, udržování duševní svěžesti klienta s využitím principů duševní hygieny,
• podpora klientů v jejich osobních zájmech a koníčcích,
• podpora klientů v udržení a obnovení kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy apod.) a zapojování jejich rodinných příslušníků,
• provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů (polohování, dechová cvičení, pracovní terapie),
• podpora realizace potřeb postižených dětí a jejich rodin a usnadnění jejich autonomie,
• příprava a provádění denního programu s klienty (postiženými, starými a nemocnými),
• spolupráce s odborníky různých profesí (lékaři, zdravotní sestrou, speciálními pedagogy atp.), pracovníky sociálního zařízení, orgány péče o děti, příp. o staré občany, organizacemi pro postižené.

2. Sociální činnost
připravuje žáky pro technicko-administrativní a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb a sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek. Studenti absolvují v rámci této specializace blok odborných předmětů zaměřených na ekonomiku, právo, správní rozhodování v sociální péči, sociální politiku a zabezpečení. Absolventi jsou připraveni zejména pro tyto činnosti:
• vedení evidence sociálně potřebných občanů,
• zpracování podkladů pro navazující instituce a organizace,
• zpracování podkladů pro plány sociální pomoci,
• administrativní zpracování dílčích agend sociální péče,
• organizování sociálních služeb,
• hospodářské a správní řízení sociálních zařízení a organizací.
Uplatnění absolventa:
Absolvent je připraven vykonávat sociální či administrativní činnost v institucích státní správy či samosprávy (městské úřady, úřady práce, správa sociálního zabezpečení, odbory sociálních věcí a péče o mládež apod.), pečovatelské nebo organizační činnosti v domech s pečovatelskou službou, domovech seniorů, v ústavech sociální péče, dětských domovech, v nadacích a charitativních organizacích apod. Může i samostatně podnikat v pečovatelských službách a  sociální oblasti.
Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Absolvent ovládá cizí jazyk a může se uplatnit ve zmíněných profesích v zemích Evropské unie, popř. při studiu na vysokých školách.
SOŠ Konkretizovaný učební plán
Platí pro studenty nastupující do prvního ročníku od 1.9.2010

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP 75-41-M/01 Sociální činnost
  denní forma studia, studium ukončeno maturitní zkouškou
Vyučovací předměty Čtyřletý vzdělávací program
    1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.
Český jazyk a literatura ČJ 3 3 3 3
Cizí jazyk Aj/Nj 3 3 3 3
Konverzace v cizím jazyce Ajk / Njk 1 1 2 2
Dějepis  D 1 0 0 0
Občanská nauka ON 0 2 0 0
Právo PR 0 0 2 3
Základy přírodních věd ZPV 2 2 0 0
Matematika Ma 2 2 2 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Výchova ke zdraví VKZ 0 3 0 0
Informatika IVT 2 2 0 0
Aplikovaná výpočetní technika AVT 1 1 2 2
Ekonomika a veřejné finance EVF 0 0 2 3
Sociální politika SPO 2 2 0 0
Sociální zabezpečení SZA 0 1 2 2
Učební praxe   0 0 6 0
Somatologie SO 3 0 0 0
Sociální péče SPE 0 0 2 2
Pedagogika PD 0 2 0 0
Aktivizační činnosti 0 0 2 1
Pedagogika volného času PVČ 2 2 0 0
Sociální patologie SPA 0 0 2 0
Osobnostní a sociální výchova OSV 2 2 0 0
Mediální a dramatická výchova MDV 2 0 0 2
Výtvarná výchova VV 1 0 0 0
Hudební výchova HV 1 0 0 0
Psychologie PSY 2 2 1 2
Volit. seminář (cvič. z odb.předmětů)
CVO 0 0 0 2
součty hodin:   32 32 33 31

Výběrové a volitelné předměty:

  • cvičení z anglického jazyka
  • cvičení z německého jazyka
  • cvičení z českého jazyka
  • konverzace v NJ
  • konverzace v AJ
 
CMS & HTML © Ing. Martin Žaloudek | Design Roman Novotný
© Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří